yaro

Statut PSMP "Klub Malawi"

Rekomendowane odpowiedzi

yaro

§ 1. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Miłośników Pielęgnic ”Klub Malawi”

§ 2. Cele Stowarzyszenia:

 1. Poszerzanie i propagowanie wiedzy o życiu tropikalnych ryb akwariowych, głównie pielęgnic pochodzących z jeziora Malawi w Afryce

 2. Popularyzacja hodowli ryb z Jeziora Malawi w warunkach akwariowych.

§ 3. Teren działania: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach.

§ 5. Środki działania:

1. Witryny internetowe poświęcone rybom z jeziora Malawi
2. Internetowe forum dyskusyjne Stowarzyszenia.
3. Spotkania członków Stowarzyszenia.
4. Wystawy akwarystyczne.
5. Publikacje akwarystyczne.
6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze.

§ 6. Siedziba: Strzelce Opolskie

§ 6a Adresem korespondencyjnym Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Pielęgnic „Klub Malawi” jest następujący adres pocztowy: ul. Moniuszki 5a/10, 47-100 Strzelce Opolskie”

§ 7. Przedstawiciel Stowarzyszenia: Prezes Stowarzyszenia

§ 8. Przynależność do stowarzyszenia:

 1. Przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych.

 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

 4. Formy przynależności do Stowarzyszenia:

 • Członek zwyczajny (klubowicz)

 • Członek honorowy (zasłużony dla KM)

 1. Członkiem zwyczajnym zostaje się na skutek złożenia za pośrednictwem Internetu deklaracji zapisania się, a następnie opłacenia wpisowego oraz składki członkowskiej ustalonej przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Osoby rejestrujące się na stronach internetowych Klubu Malawi i nie opłacający składek nie przynależą do Stowarzyszenia, oraz nie posiadają praw przysługujących Klubowiczom.

 3. Członkiem honorowym mianowanym jest się po podjęciu uchwały Zarządu i podpisaniu przez Prezesa Stowarzyszenia.

 4. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa złożyć może każdy członek Stowarzyszenia.

 5. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłacania składek.

 6. Członek honorowy posiada prawa członków zwyczajnych poza prawem kandydowania do władz klubu, brania udziału w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9. Prawa członków zwyczajnych

 1. Korzystanie z wszelkich ogólnodostępnych form działalności Stowarzyszenia.

 2. Dostępu do informacji finansowej Stowarzyszenia

 3. Kandydowanie w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia

 4. Zgłaszania wniosków i postulatów oraz otrzymywanie wszelkich informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§10. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu:

 1. Nastąpić może w związku z dobrowolną rezygnacją z przynależności do Stowarzyszenia, wyrażoną w formie oświadczenia przesłanego drogą internetową Prezesowi lub Zarządowi Stowarzyszenia

 2. Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu lub działania na szkodę Stowarzyszenia podjętego w formie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia

 3. Nieopłacenie składki członkowskiej na kolejny okres składkowy

§11. Wybory władz Stowarzyszenia

 1. Osobą reprezentującą Stowarzyszenie jest Prezes Stowarzyszenia

 2. Prezes wybierany jest spośród pięcioosobowego Zarządu Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym.

 3. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest w wyborach bezpośrednich.

 4. Do Zarządu Stowarzyszenia mogą kandydować osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych, na wniosek klubowicza lub własny.

 5. Kadencja Zarządu i Prezesa trwa 2 lata

 6. W przypadku rezygnacji klubowicza z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia w terminie 10 dni od rezygnacji, Zarząd ogłosi termin wyborów uzupełniających, nie późniejszy jednak niż 21 dni na ogłoszenie kandydatów i 31 dni na przeprowadzenie wyborów.

 7. Na 31 dni przed ustaniem kadencji Zarząd ogłasza nowy termin wyborów. 21 dni na zgłaszanie kandydatur i 10 dni na przeprowadzenie akcji wyborczej.

 8. W terminie 30 dni po wyborach Zarząd wraz z Prezesem przekaże nowo wybranym władzom klubu wszystkie dokumenty i majątek klubu sporządzając protokół zdawczo - odbiorczy

§12. Zadania Prezesa Stowarzyszenia

 1. Prezes Stowarzyszenia jest reprezentantem Stowarzyszenia

 2. Odpowiedzialny jest za politykę finansową Stowarzyszenia

 3. Przyjmowanie i usuwanie członków Stowarzyszenia

 4. Prowadzenie ewidencję członków

 5. Nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia rangę członka honorowego – Zasłużony dla KM

 6. Podpisuje uchwały Zarządu

§13. Zadania Zarządu Stowarzyszenia

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia

 2. Podejmowanie działania mające na celu realizacje zadań regulaminowych Stowarzyszenia

 3. Podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia

 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego

 5. Zarząd decyzje przekraczające czynności zarządu zwykłego podejmuje w formie uchwał

 6. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi nadzór nad finansami Stowarzyszenia

§14. Podejmowanie uchwał w Stowarzyszeniu

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy uzyskania równej ilości głosów, o przyjęciu uchwały decyduje Prezes Stowarzyszenia.

 2. Dla podjęcia uchwały niezbędne jest głosowanie co najmniej 3 członków Zarządu Stowarzyszenia

 3. Wszyscy członkowie Zarządu muszą być poinformowani o projekcie ustawy, z czego wystarczające jest wysłanie projektu na adres mailowy zarzad@klub-malawi.pl

 4. Uchwały zostają zarchiwizowane i skatalogowane, a po skończonej kadencji przekazane nowemu Zarządowi

§14. Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia

 1. Na wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia zgłoszony Zarządowi ,Zarząd Stowarzyszenia może zostać odwołany z pełnionej funkcji. Odwołanie nastąpi jeżeli w drodze głosowania z udziałem co najmniej 2/3 członków stowarzyszenia za odwołaniem zarządu opowie się co najmniej 2/3 biorących udział w głosowaniu członków stowarzyszenia. W przypadku odwołania Zarządu w tym trybie, w ciągu 30 dni ogłosi wybory do Zarządu w trybie i na zasadach określonych w wydanym w związku z zaistniała sytuacją komunikacie.

 2. W przypadku odwołania Zarządu Prezes Stowarzyszenia zorganizuje wybory uzupełniające.

§ 15. Zmiany regulaminu.

 1. Zmiany regulaminu przez władze Stowarzyszenia następuje wspólną, jednomyślną decyzją Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Zmiany regulaminu Stowarzyszenia przez członków są możliwe po ich zgłoszeniu na forum dyskusyjnym Stowarzyszenia i głosowaniu z udziałem co najmniej 2/3 członków i z przewagą 2/3 głosów.

§ 16. Rozwiązanie Stowarzyszenia: następuje decyzją Prezesa pod warunkiem jednomyślnego akceptującego stanowiska Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja w tej sprawie może być podjęta po uprzednim przedstawieniu propozycji w tej sprawie przez Zarząd na forum dyskusyjnym stowarzyszenia. Ogłoszenie w tej sprawie musi ukazać się co najmniej 15 dni przed terminem głosowania w sprawie.

§ 17 Finansowanie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności publicznej. Środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację określonych w Regulaminie KM celów stowarzyszenia.
2. Płacenie składek jest obowiązkowe. Osoby nie płacące składek nie otrzymują statusu członka, są jedynie sympatykami co oznacza, że mają ograniczone przywileje klubowe.
3. Składka członkowska opłacana jest za okres od 1 Maja do 30 Kwietnia następnego roku. Nieopłacenie składki do 15 Maja powoduje zmianę statusu na sympatyka i utratę przywilejów członkowskich. Ponowne uzyskanie statusu członka wiąże się z wpłatą wpisowego.
4. Wpłaty składek można dokonywać wyłącznie na konto bankowe Stowarzyszenia
5. Osoba przystępująca do Stowarzyszenia w trakcie trwania okresu składkowego, uiszcza jednorazową opłatę wpisową.

5a. W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w trakcie trwania okresu składkowego, składkę członkowską oblicza się w ten sposób, że miesięczna kwota bazowa mnożona jest przez ilość miesięcy kalendarzowych, które pozostały do końca miesiąca, będącego ostatnim miesiącem okresu składkowego.
5b. W przypadku, gdy do końca okresu składkowego pozostało mniej niż 3 miesiące kalendarzowe, osoba przystępująca do Stowarzyszenia uiszcza składkę członkowską w stałej kwocie odpowiadającej 3-krotności miesięcznej kwoty bazowej.
5c. Przystąpienie do Stowarzyszenia w dniu, który nie jest pierwszym dniem danego miesiąca, nie ma wpływu na wysokość miesięcznej kwoty bazowej.

6. Księgowość stowarzyszenia prowadzona jest przez upoważnioną przez Zarząd wyznaczoną osobę, zwaną Skarbnikiem.
7. Skarbnik odpowiada przed Zarządem za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej klubu, składając co miesięczne raporty z przeprowadzanych operacji finansowych.
8. Wysokość składek i wpisowego określa Zarząd wydając uchwałę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę. • Posty

  • Lipi4
   Na pierwszym zdjęciu 3-ciej strony na głównym planie jest ryba z zapadniętymi bokami nad głową. Mi osobiście nigdy nie udało się uratować tak zagłodzonej ryby. Na pewno je, ale pewnie ma w sobie bakterie (bloat) lub pasożyty i to one zjadają wszystko co zje, ale niech się wypowiedzą osoby z większą wiedzą. Jest silna to pewne, ale zanik duży. Moim skromnym zdaniem warunki bytowe ryb do poprawy - wydajna filtracja i okresowa podmiana wody to podstawa.
  • SlavekG
   Witaj, zacznijmy od podania rodzaju filtracji jaką masz w zbiorniku i wyników testów PH, NO2 i NO3 (testy tylko i wyłącznie kropelkowe najlepiej JBL ale jak masz inne to podaj ich markę i wyniki. Ważne żeby nie były paskowe). Jak nam podasz te dane to będziemy myśleć dalej.
  • przemo-h
   To jeszcze zbyt młode ryby. Mógł celować w układ jaki chciałeś, ale to wciąż loteria. 
  • Bezprym
   Fish Magic o ile dobrze pamiętam ma odmianę selektywną, która może różnić się też od formy zwykłej,większą zawartością czerwonego pigmentu.

   Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka

  • rafalniski
   To nie były maluchy tylko "starszaki" w rozmiarze ok 5-6 cm. 
  • Bezprym
   U Malawiana zamawiałem Metriaclima Callainos Ruarwe, kontakt bez problemu przez Messengera. Forma dostawy przesylką konduktorską, stresowałem się bardzo bo pierwszy raz w ten sposób zamawiałem, okazało się niepotrzebnie. Rybki dotarły w znakomitej kondycji i od razu po wpuszczeniu nabrały kolorów. Co do układu płci z góry miałem zastrzeżone że przy wielkosci 3 cm jest nie do rozróżnienia sam zresztą miałem tego świadomość. Koniec końców nie mam powodu być niezadowolony z tego sprzedawcy.   Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka        
  • Hammer
   Tak trzeba będzie zrobić, Tym bardziej że właśnie jeden musiał w nocy ostre lanie dostać, bo cały pysk poharatany. No chyba że to jakieś choróbsko wylazło? Akwarium 350L narożne.
  • Tomasz78
   Jeśli chcesz to je trzymaj. Ja oddałbym je do sklepu zoologicznego albo dał komuś. Kupiłbym młode rybki ale z innych mniejszych gatunków.  Ile litrów i jakie wymiary ma Twoje akwarium? Jeśli te brązowe rybki bez atrap to samice to na pewno nie są to  Metriaclima estherae red blue ani  Metriaclima estherae red red, bo samice tych gatunków są żółtawo-pomarańczowe. Więc prawdopodobnie te brązowe to młode samce, ale jeśli samice to z nie wiadomo z jakiego gatunku. Mam podejrzenie że to krzyżówki. Dlatego pozbyłbym się wszystkich ryb i kupił nowe, młode.
  • Hammer
   OK Dzięki. I co teraz zrobić z takim stadkiem? Ciężko będzie się pozbyć... Na dobrą sprawę to wypadałoby zostawić tylko 3 samce po jednym kolorze i ewentualnie te samice, o ile to samice, raczej tak bo nie mają atrap jajowych, dwie ledwo co. Wszystkie są podobne i wyglądają tak.    
  • AndrzejGłuszyca
   Kolego..mam prośbę. Przeczytaj na spokojnie jak napisałeś i wczuj się w rolę  czytającego:) Czysta ekwilibrystyka. Wejdź w pierwszy post i popraw tak aby było zrozumiałe bo to o pomstę do nieba woła.
 • Tematy

 • Grafiki